ایران

09145144176 – 09029014178

    

وجه مجهول در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار:۱۳۹۹-۱۲-۱۵

آموزش کامل وجه مجهول و کاردبرد آن

دیگر نیاز نیست به دنبال آموزش های متنوع در کتاب ها یا منابع دیگر باشید. در این پست ما میخواهیم یک بار برای همیشه آموزش استفاده از وجه مجهول را با شما به اشتراک بگذاریم.
آموزش کامل وجه مجهول و کاردبرد آن

اصطلاح “voice” (وجه) به رابطه بین فعل یا عمل و نهاد یک جمله اشاره می­کند. در جمله معلوم، نهاد را قبل از فعل قرار می­دهیم زیرا می­خواهیم تاکید کنیم چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام داده. در واقع در جمله معلوم بیشتر بر انجام دهنده کار یا همان فاعل جمله تاکید می­شود.

در مقابل، در جمله مجهول می­خواهیم روی خود عمل تاکید کنیم، نه کسی یا چیزی که آن را انجام داده. پس نهاد جمله یا همان کننده کار در جمله مجهول بعد ار فعل قرار می­گیرد یا به کلی حذف می­شود.

در مقابل، در جمله مجهول می­خواهیم روی خود عمل تاکید کنیم، نه کسی یا چیزی که آن را انجام داده. پس نهاد جمله یا همان کننده کار در جمله مجهول بعد ار فعل قرار می­گیرد یا به کلی حذف می­شود.

 

The painter paint the wall.                                                                                                          وجه معلوم (نقاش دیوار را رنگ کرد.)                                                                                                                                                                                                     

The wall was painter by the painter.                                                                           وجه مجهول (دیوار توسط نقاش رنگ شد.)                                                                     

He ate the foods.                                                                                                                                                وجه معلوم (او غذا ها را خورد.)                                                                                                                    

The foods were eaten.                                                                                                                          وجه مجهول (غذا ها خورده شدند.)                                                                                                       

دقت داشته باشید که از آنجا که انجام دهنده کار در جمله مجهول اغلب ذکر نمی­شود، جمله مجهول غالبا  غیر شخصی و بی طرفانه بنظر می­رسد.

جملات مجهول در زمان حال ساده

My mother washes the dishes.                                                                                                         معلوم (مادرم ظرف ها را می­شوید.)                                                                                                                                             

The dishes is washed.                                                                                                                              مجهول (ظرف ها شسته می­شوند)                                                                                                                                                 

Does he use the map?                                                                                                                    معلوم (آیا او از نقشه استفاده می­کند؟)                                                                                                                            

Is the map used by him?                                                                                          مجهول (آیا نقشه ها توسط او استفاده می­شوند؟)                                                                                                         

جملات مجهول در زمان گذشته ساده

They bought a new car.                                                                                                                     معلوم (آنها یک اتومبیل نو خریدند.)                                                                                                                   

A new car was bought.                                                                                                                 مجهول (یک اتومبیل نو خریداری شد.)                                                                                                                                           

She called me a wise boy.                                                                                                                 معلوم (او مرا پسر باهوش صدا زد.)                                                                                                                                         

I was called a wise boy.                                                                                                                (.مجهول (من پسر باهوش خطاب شدم                                                                                                                                   

جملات مجهول در زمان حال استمراری

The man is repairing the car.                                                                                                                                                                                    معلوم (آن مرد در حال تعمیر کردن اتومبیل است.)

The car is being repaired.                                                                                                                                                                                                         مجهول (اتومبیل در حال تعمیر شدن است.)

Is he repairing the car?                                                                                                                                                                                                                 معلوم (آیا او در حال تعمیر اتوموبیل است؟)

Is the car being repaired?                                                                                                                                                                                                   مجهول (آیا اتومبیل در حال تعمیر شدن است؟)

وجه مجهول در زمان گذشته استمراری

She was doing her homework.                                                                                                                                                                                                            معلوم (او در حال انجام تکالیفش بود.)

Her homework were being done.                                                                                                                                                                                                        مجهول (تکالیف او در حال انجام بود.)

Was she doing her homework?                                                                                                                                                                                                   معلوم (آیا او در حال انجام تکالیفش بود؟)

Was her homework being done?                                                                                                                                                                                                  مجهول (آیا تکالیف او در حال انجام بود؟)

جملات مجهول در زمان آینده با will

I will tell Mike about this.                                                                                                                                                                                                   معلوم (من به مایک در این مورد اطلاع می­دهم.)

Mike will be told about this.                                                                                                                                                                                   مجهول (به مایک در این باره اطلاع داده خواهد شد.)

Will you tell him about this?                                                                                                                                                                                                  معلوم (آیا تو به او در این باره اطلاع می­دهی؟)

Will he be told about this?                                                                                                                                                                                        مجهول (آیا به او در این باره اطلاع داده خواهد شد؟)

جملات مجهول در زمان آینده با be going to

Robert is going to built a school for poor children.                                                                                                        (رابرت قرار است برای بچه های فقیر یک مدرسه بسازد) معلوم
A school is going to be built for poor children by Mike.                                                                 مجهول (یک مدرسه قرار است برای بچه های فقیر توسط مایک ساخته شود.)

Is Mike going to build a school for poor children?                                                                                                    معلوم (آیا مایک قرار است برای بچه های فقیر یک مدرسه بسازد؟)
Is a school going to be built for children by Mike?                                                                        مجهول (آیا قرار است یک مدرسه برای بچه های فقیر توسط مایک ساخته شود؟)

جملات مجهول در زمان حال کامل (ماضی نقلی)

She has already ordered some food.                                                                                                                                                                                        معلوم (او قبلا مقداری غذا سفارش داده)
Some food has been already ordered.                                                                                                                                                                           مجهول (مقداری غذا قبلا سفارش داده شده)

Has she already ordered some food?                                                                                                                                                                              معلوم (آیا او مقداری غذا قبلا سفارش داده؟)
Has it already been ordered?                                                                                                                                                                                        مجهول (آیا آن از قبل سفارش داده شده است؟)

جملات مجهول در زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

When I got there, he had closed the store.                                                                                                                                               معلوم (وقتی به آنجا رسیدم، او فروشگاه را بسته بود.)
When I got there, the store had been closed.                                                                                                                                     مجهول (وقتی به آنجا رسیدم، فروشگاه بسته شده بود.)

Had he closed the store when you got there?                                                                                                                                 معلوم (آیا وقتی به آنجا رسیدی، او فروشگاه را بسته بود؟)
Had the store been closed when you got there?                                                                                                                       مجهول (آیا وقتی به آنجا رسیدی، فروشگاه بسته شده بود؟)

جملات مجهول در مصدر حال

I have to pay his money back.                                                                                                                                                                                                           معلوم (من باید پول او را پرداخت کنم.)
His money has to be paid back.                                                                                                                                                                                                                 مجهول (پول او باید پرداخت شود.)

Do you have to pay his money back?                                                                                                                                                                                            معلوم (آیا باید پول او را پرداخت کنی؟)
Does his money has to be paid back?                                                                                                                                                                                            مجهول (آیا پول او باید پرداخت شود؟) 

You should tell her the truth before it gets late.                                                                                                                        معلوم  (تو باید قبل از اینکه دیر شود حقیقت را به او بگویی)
The truth should be told her before it gets late.                                                                                                                       مجهول (حقیقت باید قبل از اینکه دیر شود به او گفته شود.)

Should I tell her the truth?                                                                                                                                                                                                            معلوم (آِیا من باید به او حقیقت را بگویم؟)
Should the truth be told her?                                                                                                                                                                                                         مجهول (آیا حقیقت باید به او گفته شود؟)

You should have told her the truth.                                                                                                                                                                                                معلوم (تو باید به او حقیقت را می­گفتی)
The truth should have been told her.                                                                                                                                                                                            مجهول (حقیقت باید به او گفته می­شد)

Should I have told her the truth?                                                                                                                                                                                                   معلوم (آیا باید به او حقیقت را می­گفتم؟)
Should the truth have been told her?                                                                                                                                                                                  مجهول (آیا حقیقت باید به او گفته می­شد؟) 

 

۱. وجه مجهول با شکلی از فعل be به اضافه اسم مفعول (past participle) ساخته می­شود. به شکل be در زمان های استمراری توجه کنید. 

The wall is being painted.
the wall was being painted.

 

۲. برای اینکه فعل وجه مجهول منفی شود، بعد از اولین فعل کمکی not اضافه می­کنیم.

The book has not been returned to the library.
This cake should not be eaten.

 

۳. هر فعلی را نمی­توان به وجه مجهول تبدیل کرد. تنها افعال متعدی (فعل هایی ک دارای مفعول باشند) را می­توان مجهول کرد. افعال لازم (افعالی که مفعول ندارند) را نمی­توان به وجه مجهول تغییر داد. به طور مثال جملات زیر را نمی­توان به صورت مجهول نوشت.

She seems tired.                                                                                                                                                                                                                                                                        (او بنظر خسته می­رسد)
The dog disappeared.                                                                                                                                                                                                                                                                    (سگ ناپدید شد)

 

۴. افعالی که پس از آنها ضمایر انعکاسی بکار می­رود را نیز نمی­توان به وجه مجهول تبدیل کرد. مانند جمله She picked herself up.

 

۵. زمانهای ماضی نقلی استمراری، ماضی بعید استمراری و آینده استمراری را نیز نمی­توان در وجه مجهول بکار برد.

بکار بردن وجه مجهول

۱. وجه مجهول در زبان انگلیسی در موارد خاصی بکار می­رود.

 

۲. هنگامی که اتفاقی که رخ داده است جالب تر یا مهم تر از کسی که آن را انجام داده است باشد، از وجه مجهول استفاده می­کنیم.

 

۳. هنگامی که نهاد و انجام دهنده جمله ناشناس باشد از وجه مجهول استفاده می­کنیم.

 

۴. هنگامی که گوینده نخواهد نام انجام دهنده کار را فاش کند از وجه مجهول استفاده می­کنیم.My phone was stolen.

 

۵. تنها هنگام کننده کار را در جملات مجهول استفاده می­کنیم که روی انجام دهنده آن تاکیید داشته باشیم و از طرفی نیز بخواهیم حتما از وجه مجهول استفاده کنیم در اینصورت از واژه by استفاده می­کنیم مانند My phone was stolen by Mike.

مفعول غیر مستقیم و مستقیم به عنوان نهاد جمله مجهول

۱. بعضی از جملات هم دارای مفعول مستقیم هستند هم مفعول غیر مستقیم که هر دوی آنها می­توانند نهاد جمله مجهول باشند.

A. Someone gave her a lot of money.                                                                                                                                                                                                 معلوم (شخصی به او پول زیادی داد)

B. She was given a lot of money.                                                                                                                                                                                                               مجهول (به او پول زیادی داده شد)

C. A lot of money was given to her.                                                                                                                                                                                                        مجهول (پول زیادی به او داده شد)

همانطور که در جمله A می­بینید مفعول غیر مستقیم به عنوان نهاد جمله قرار داده شده است و در جمله B از مفعول مستقیم استفاده شده است.

 

۲. بخاطر داشته باشید که جمله­واره اسمی می­تواند مفعول مستقیم یک جمله باشد. در این حالت قواعد تغییر شکل فعل تغییری نمی­کنند.

Everyone admired what Mike said.                                                                                                                                                                  معلوم  (همه، چیزی را که مایک گفت تحسین کردند.)

What Mike said was admired by everyone.                                                                                                                                مجهول (چیزی که مایک گفت مورد تحسین همگان واقع شد.)

 What was said by Mike was admired by everyone.                                                                                   مجهول (چیزی که توسط مایک گفته شد مورد تحسین همگان قرار گرفت.)


برچسب ها:

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا ثبت نام کن!

برای مشاهده دوره های آموزشی کلوپ نخبگان کلیک کنید
  • کارشناسی ارشد فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • دانشجوی دکترای فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1399 تا 1403 و رتبه 100 آزمون دکترای فیزیک
  • دبیر رسمی اموزش پرورش با ۱۵سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و هیئت امنایی و غیر انتفاعی در کرمان و شهرستان ها
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان شهرستانهای استان کرمان