ایران

09145144176 – 09029014178

    

کامل ترین آموزش کلمات ربط همبسته در ‏زبان انگلیسی و کاربرد آنها‎ ‎‏/‏‎ Corelative ‎conjunctions ‎

تاریخ انتشار:۱۳۹۹-۰۶-۱۹

نکته: قبل از مطالعه این بخش، برای بهتر متوجه شدن کلمات ربط همبسته، میتوانید مقاله ما را در خصوص همپایگی در زبان انگلیسی مطالعه کنید.

کلمات ربط همبسته (Corelative conjunctions) در زبان انگلیسی شامل موارد زیر هستند، که برای مشاهده آموزش هر کدام کافیست روی آن کلیک کنید.

Either … or/ Neither … nor

Not only … but also/Both … and

کلمات ربط همبسته Either…or به طور کامل

پیوند دادن ساختارهای مشابه

A. You must give me my money. You pay for it
     You must either give my money or pay for it.

(پیوند دادن دو عبارت فعلی)   

B. A person is wise. A person is stupid.

     A person is either wise or stupid.

(پیوند دادن دو صفت)                          

C. I will see tomorrow. I will see you next week.

     I will see you either at the park or in cafe.

(پیوند دادن دو عبارت حرف اضافه ای)

D. I can call your father. I can call your mother

     I can either call your father or your mother.

(پیوند دادن دو اسم در نقش مفعول)     

۱. کلمات ربط همبسته (either … or) (یا … یا …) به معنی on or the other one (یکی یا دیگری) میباشد. این واژه ها انتخاب یا جایگزینی را نمایش میدهند و دو مفهوم مثبت را به هم پیوند میدهند.

۲. هنگامی که دو فعل یا دو عبارت فعلی با افعال کمکی ترکیب میشوند، either پس از افعال کمکی قرار میگیرد و فعل کمکی پس از or تکرار نمیشود.

You must either give my money or pay for it.
He has either lost his money or forgot to pick it.

She is either studying or working very hard.

۳. هنگامی که دو فعل کمکی در جمله وجود داشته باشد، either پس از اولی قرار میگیرد.

You have either been working or studying your lessons.

۴. هنگام بکار بردن either … or برای پیوند دادن ساختار های مشابه، به خاطر داشته باشید که either را تا حد ممکن نزدیک به ساختاری که آن را مشخص میکند قرار دهید.

I am eating either foods or fruits whole day.درست                                            

I am either eating foods or fruits whole day.نادرست                                         

۵. نهاد های مفرد که با either … or به هم متصل میگردند پس از or فعل مفرد میگیرد.

    نهاد های جمع که با either … or به هم متصل میشوند پس از or فعل جمع میگیرند.

Either my best friend or I am going to go to the park.

Either my friends or my teachers are going to celebrate my birthday.

۶. اگر یکی از نهادها مفرد باشد و نهاد دیگر جمع باشد، فعل، با نهاد پس از or مطابقت میابد یعنی نهادی که از همه به فعل نزدیک تر است.

Either my friends or my teacher is going to celebrate my birthday.

Either my teacher or my friends are going to celebrate my birthday.

۷. توجه داشته باشید که در جملات A تا D نهادهای دو جمله یکسان هستند. اگر نهاد جملات متفاوت باشند ربط دادن ساختارهای مشابه امکان پذیر نیست. بنابراین، ساختارهای مشابه در جمله های زیر را نمیتوان با هم پیوند داد.

You will give my money. I will call the police.

You will either give my money or I call the police.نادرست:                                

پیوند دادن دو جمله ی کامل

A. You will give my money. You must pay for it.

     Either you give my money, or you must pay for it.

B. A person is wise. A person is stupid.

     Either a person is wise, or a person is stupid.

C. I will see tomorrow. I will see you next week.

     Either I will see you tomorrow, or I will see you next week

D. I can call your father. I can call your mother.

     Either I can call your father, or I can call your mother.

E. You will listen to me. I will call your mother.

    Either you will listen to me, or I will call your mother.

۱. هنگام پیوند دادن دو جمله کامل، بعد از جمله اول ویرگول بکار میرود.

Either I’m going to get out, or I’m going to stay at home.

۲. زمانی که ساختار های مشابه با هم ترکیب میشوند نیازی به ویرگول نیست.

I’m going to Either get out or stay at home.

۳. اگر به مثال های بالا دقت کنید، میبینید که نهاد های جملات A تا D یکسان هستند، در حالی که نهاد های جمله E باهم متفاوت است یعنی You در جمله اول، و I در جمله دوم. با اینحال اگر جملات کامل را بخواهیم باهم ترکیب کنیم، حتی اگر نهاد آنها متفاوت باشد، این کار ممکن است.

کلمات ربط همبسته Neither…nor

پیوند دادن ساختار های مشابه

A. Music is not important to me. Art is not important to me.

     Neither music nor Art is important to me.

(پیوند دادن دو اسم در نقش نهاد)

B. I don’t like Indian foods. I don’t like Chinees foods.

     I like neither Indian foods nor Chinese foods.

(پیوند دادن دو اسم در نقش مفعول)

C. This place is not cold. It is not hot.

     This place is neither cold nor hot.                                  (پیوند دادن دو صفت)                       

D. Your father isn’t outside. He isn’t inside.

     Your father is neither outside nor inside. (پیوند دادن دو قید)                         

E. He has not come. He has not decided.

     He has neither come nor decided.

۱. کلمات ربط همبسته neither … nor به معنی not one or the other یا  نه … و نه … ( نه یکی و نه دیگری) میباشد. و کاربرد آن پیوند دادن دو مفهوم نفی به یکدیگر است.

۲. زمانی که دو فعل یا دو عبارت فعلی با افعال کمکی به هم متصل میشوند، neither پس از فعل کمکی بکار میرود و فعل nor تکرار نمیشود.

I have neither finished my homework nor washed the dishes.

She is neither eating the food nor complaining about it

(من نه تکالیفم را انجام داده ام نه ظرف ها را شسته ام)

(او نه غذا میخورد نه شکایتی از آن دارد)

۳. هنگامی که دو فعل کمکی در جمله وجود داشته باشد، neither پس از اولی قرار میگیرد.

I have neither been playing video games nor studying

۴. هنگام بکار بردن neither … nor برای پیوند دادن ساختار های مشابه، به خاطر داشته باشید که neither را تا حد ممکن نزدیک به ساختاری که آن را مشخص میکند قرار دهید.

I am neither coming with you nor staying here.درست                                      

I neither am coming with you nor staying here.نادرست                                      

۵. نهاد های مفرد که با neither … nor به هم متصل میگردند پس از or فعل مفرد میگیرد.

    نهاد های جمع که با neither … nor به هم متصل میشوند پس از or فعل جمع میگیرند.

Neither Ali nor his brother is coming home today.

Neither my parents nor my teachers let me leave school.

همانطور که میبینید در جمله اول به دلیل مفرد بودن نهاد ها فعل نیز (is) به صورت مفرد آمده و در جمله دوم که نهاد ها به صورت جمع هستند فعل آن (let) به صورت جمع استفاده شده.

۶. اگر یکی از نهادها مفرد باشد و نهاد دیگر جمع باشد، فعل، با نهاد پس از nor مطابقت میابد یعنی نهادی که از همه به فعل نزدیک تر است.

Neither the Boss nor the workers want one more extra week of work.

Neither the workers nor the Boss wants one more extra week of work.

۷. neither … nor معمولا برای ربط دادن ساختار های مشابه بکار میروند و به ندرت در پیوند دادن جملات کامل نقش دارند.

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا ثبت نام کن!

برای مشاهده دوره های آموزشی کلوپ نخبگان کلیک کنید
  • کارشناسی ارشد فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • دانشجوی دکترای فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1399 تا 1403 و رتبه 100 آزمون دکترای فیزیک
  • دبیر رسمی اموزش پرورش با ۱۵سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و هیئت امنایی و غیر انتفاعی در کرمان و شهرستان ها
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان شهرستانهای استان کرمان