ایران

09145144176 – 09029014178

    

آموزش کامل نقل قول غیر مستقیم / ‏Indirect speech ‎

تاریخ انتشار:۱۳۹۹-۱۱-۱۹

در زبان انگلیسی، دو راه برای گزارش دادن آنچه یک نفر گفته است وجود دارد: نقل قول مستقیم، و نقل قول غیر مستقیم. در نقل قول مستقیم ما عین سخن گوینده را نقل میکنیم. مثل این جمله:


Tom said, “I am too busy these days”                                                               

توجه داشته باشید که در نوشتار، پس از فعل مقدماتی یک ویرگول بکار می رود، و گفته شخص بین علائم نقل قول قرار می گیرد. علائم نقل قول نشان میدهند که ما دقیقا آنچه را گوینده گفته است بدون تغییر دادن کلام او نقل می کنیم. همچنین توجه داشته باشید که نقطه، علامت سئوال، یا علامت تعجب که در پایان جمله هستند در داخل علائم نقل قول قرار می گیرند.

در نقل قول غیر مستقیم، ما عین کلام گوینده را ارائه نمیدهیم، بلکه معنی دقیق یک اظهار نظر یا گفته را حفظ می کنیم. در حالیکه نقل قول مستقیم در مکالمات در کتابها، در نمایشنامه ها، و در نقل قولها یافت می شود، نقل قول غیر مستقیم معمولا در مکالمات زنده و در گزارشات مکتوبی که ما گفته نویسنده را نقل می کنیم، استفاده میشود.

فهرست مطالب:

 • اصول اولیه ی نقل قول غیر مستقیم
 • تغیرات زمان گذشته در نقل قول غیر مستقیم
 • افعال کمکی Modal در نقل قول غیر مستقیم
 • نقل کردن جملات خبری
 • نقل کردن جمله های سئوالی و پاسخ ها
 • پرسش هایی برای بدست آوردن اطلاعات
 • نقل کردن دستور و تقاضا
 • نقل کردن جمله های تعجبی

اصول اولیه ی نقل قول غیر مستقیم:

مستقیم                                                 جملات غیر مستقیم

————————————————–             ——————————————————-

Robert said Zack knew me.                       Robert said “Zack knows me.”
Bill said Pal was coming here.                  Bill said “Pal is coming here.”

Linda said he had eaten this food.           Linda said “I have eaten this food.”

Dad said he was going to call me.           Dad said “I am going to call you.”

معمولا تفاوت گرامری که میتوان در جملات مستقیم و غیر مستقیم پیدا کرد، تغییر افعال در نقل قول های غیر مستقیم است  که در اکثر مواقع زمان فعل غیر مستقیم یک پله نسبت به نقل قول مستقیم به عقب برمیگردد. اما این تغییر افعال همیشه صورت نمیگیرد.

 1.  هنگامی که فعل های مقدماتی (ask, tell, say، و غیره) به شکل گذشته ی ساده باشند، زمان فعل در جمله ی مستقیم معمولا تغییر پیدا می کند. افعال جمله های غیر مستقیم از نظر شکل زمان گذشته هستند نه از نظر معنی این افعال ممکن است زمان گذشته، حال، یا آینده را نشان بدهند.


 2. با این حال، زمان فعل پس از فعل مقدماتی زمان گذشته، همیشه تغییر پیدا نمیکند. زمانی که جمله یک واقعیت تاریخی یا حقیقتی کلی را گزارش می دهد فعل تغییر پیدا نمیکند.

He said (that) Tehran is the capital of Iran.
She said (that) sun shines in the sky.


همچنین هنگامی که جمله غیر مستقیم بلافاصله بعد از جمله اولیه گفته میشود و به صورت تاکیدی بین میشود، فعل در جمله غیر مستقیم تغییر پیدا نمیکند.

Robert:   I’m hungry.

Zack:      What did you say?

Robert:   I said I’m hungry.

 • هنگامی که زمان فعل در نقل قول مستقیم حال ساده باشد، به همان صورت در نقل قول غیر مستقیم بکار میرود.

                جملات مستقیم                                                   جملات غیر مستقیم

————————————————                 ——————————————————
He says Zack knows the way.                  He says, “Zack knows the way”

Robert says he is coming here.                Robert says, “he is coming here”

Sam says he has seen the movie.            Sam says, “I have seen the movie”


همانطور که در مثال سوم میبینید، ضمیر he تبدیل به I شده است. زیرا در جمله غیر مستقیم ضمیر he به خود Sam برمیگردد و در جمله مستقیم او تبدیل به من میشود زیرا جمله در نقل قول مستقیم از زبان خود Sam بیان میشود.

 • استفاده از واژه that پس از بیشتر افعال مقدماتی اختیاری است و هر یک از جملات زیر صحیح هستند.

He said that he will call me.

He said he will call me.

 • یادتان باشد که مصدر را نباید بعد از فعل مقدماتی تغییر بدهید.

I want to see you tomorrow.

He said that he wanted to see you tomorrow.

 • تمام افعال جمله را تغییر دهید.

She said, “when I come home first, I wash the dishes.”

She said when she came home first, she washed the dishes.

 • در نقل قول غیر مستقیم معمولا بجای ضمایر اشاره (this, that, those)، از واژه the استفاده میکنند.

He said, “I like this new car”

He said he liked the new car

 • در نقل قول غیر مستقیم بجای واژه here باید از نام دقیق مکان استفاده شود.

She said, “I like here.”

She said she liked the park.

  تغیرات زمان گذشته در نقل قول غیر مستقیم

Bob said, “I arrived late.”

Bob said he had arrived late.

 1. گذشته ساده در نقل قول غیر مستقیم معمولا به ماضی بعید (past perfect) تغییر پیدا میکند. با اینحال، گاهی اوقات در زبان انگلیسی غیر رسمی اگر معنی تغییر پیدا نکند زمان فعل نیز تغییر نمیکند.

Mike said, “I love her.” (He still loves her.)

Mike said he loved her. (He still loved her.)

Mike said, “I loved her.” (He doesn’t love her anymore.)

Mike said he had loved her. (He doesn’t love her anymore.)

در جمله آخر زمان فعل تغییر کرده است زیرا معنی نیز تغییر کرده است و مایک دیگر او را دوست ندارد.

 • در زبان انگلیسی گفتاری اگر گزارش بلافاصله پس از اینکه شخص صحبت کرده است داده شود، گذشته ساده معمولا به ماضی بعید تبدیل نمی­شود.

Jack: Hi, Mike. Did your friend come to see you this morning?

Mike: Jack just asked me if my friend came to see me this morning.

توجه داشته باشید که به ساختار جملات بالا در ادامه میپردازیم. فعلا در این قسمت فقط به این نکته توجه کنید که این مکالمه در مورد اتفاقی است که همان روز افتاده است. پس زمان تغییر نکرده و به صورت گذشته باقی مانده است.

 • در زبان انگلیسی نوشتاری، حال ساده ((simple present به گذشته ساده(simple past) ، گذشته ساده (simple past) و گذشته استمراری (past continuous) معمولا به ماضی بعید (past perfect) و ماضی بعید استمراریcontinuous)  (past perfect تبدیل میشود. ولی در جمله واره های وابسته، که نشان دهنده زمان هستند، گذشته ساده و گذشته استمراری معمولا تغییر پیدا نمی­کنند.

A.  He said, “I live in Tehran.”

He said that He lived in Tehran.

B. He said, “the man saw the thieve.”
He said the man had seen the thieve.”

C. She said, “I was sleeping whole day.”

She said she had been sleeping whole day.”

D. Mike said, “when I saw the thieve, I called the police.”

Mike said when he saw the thieve, he called the police.”

 

E. Robert said, “when I was washing the dishes, I accidently broke one.

Robert said when he was washing the dishes, he accidently broke one.

همانطور که در مثال های C و D میبینید، به دلیل وابسته بودن جمله­ واره ها، زمان فعل تغییر نکرده است.
توجه داشته باشید که این تغییر زمان افعال در جمله­ واره های مستقل اختیاری است و می­ توان آنها را تغییر یا همانطور که هستند نوشت.

Mike said when he saw the thieve, he called the police.

Mike said when he saw the thieve, he had called the police.

  افعال کمکی Modal در نقل قول غیر مستقیم

                    جملات مستقیم                                               جملات غیر مستقیم

—————————————————-          ——————————————————

Mike said, “John will come here.”            Mike said John would come here.
Tom said, “I may have time later.”           Tom said he might have time later.

He said, “you must arrive on time.”          He said I must arrive on time.

Can I use your pen?”                                He said if he could use my pen.   

She said, “I would help you.”                    She said she would help me.

Bob said, “you should go now.”                Bob said I should go now.

She said, “I might come late.”                   She said she might come later.

 1. در نقل قول غیر مستقیم، can به could، Will به would و may به might تبدیل میشود.
 • در نقل قول غیر مستقیم، must که به معنی الزام انجام کاری است، یا به همان صورت
  باقی می­ماند یا تبدیل به had to میشود.
 • توجه داشته باشید که فعل بعد از افعال کمکی به صورت ساده بکار می­رود.

 • اگر می­خواهید درمورد افعال کمکی مدال بیشتر بدانید اینجا کلیک کنید.

  نقل کردن جملات خبری

 1. در نقل قول غیر مستقیم، say و said زمانی استفاده میشود که نام شخصی که با او صحبت می­شود ذکر نشده باشد

She said that Tom was coming here.

هنگامی که نام شخصی که با او صحبت شده است ذکر شود، از tell یا told استفاده میشود و پس از آن مفعول یا همان شخصی که با او صحبت شده است می­آید.

Jennifer told me that the lunch was perfect.

He told Mike that the trains would arrive at 5:30.

در این مواقع می­توان از said to Mike هم استفاده کرد اما این ساختار چندان متداول نیست.

 • Say و tell معمولا برای معرفی کردن جمله های غیر مستقیم بکار میروند. با این حال، شما می­توانید با بکار بردن سایر افعال مقدماتی که مناسب جمله و گوینده است به تنوع سخن خود اضافه نمایید. افعال زیر نیز اغلب برای معرفی جملات غیر مستقیم بکار میروند.

Complain          deny            declare        mention           predict        answer           

promise           remark          state           announce         answer       explain

تنها موردی از این افعال که پس از آن مفعول غیر مستقیم بکار می­ورد فعل promise است.

He answered that he couldn’t come with us.درست                                           

He answered me that he couldn’t come with us.نادرست                                  


Mike promised that he would buy us foods.درست                                            

Mike promised me that he would buy us foods.

  نقل کردن جمله های سئوالی و پاسخ ها

جمله های پرسشی بلی – خیر

                    پرسش غیر مستقیم                                               پرسش مستقیم

————————————————                 ——————————————————

The teacher asked, “did you                      She asked if we had understood
understand the lesson?”                            the lesson.
                                                                     She asked whether we had
                                                                     understood the lesson.
                                                                     She asked whether we had
                                                                     understood the lesson or not.

 1. معنی تمام جملات بالا به اینصورت است که “او از ما پرسید که آیا درس را متوجه شده ایم؟ (یا خیر)”

 2. جمله های پرسشی بلی – خیر با if یا whether (or not) نقل می­شود.

 3. بجای ask می­توان عبارت Want to know استفاده کرد. به اینصورت که she wanted to know (that)… .

پاسخ های بلی – خیر

                      پرسش غیر مستقیم                                             پرسش مستقیم

—————————————————         ————————————————————

He asked, “can you teach me?”           He asked me if I could swim, and I

and I said, “No.”                                     said (that) I couldn’t.

she asked, “will you come here           She asked me if I would come to their
tonight? And I said “Yes.”                     home tonight. And I said I would.

 1. پرسش های بلی خیر به صورت نهاد به اضافه افعال کمکی مناسب در نقل قول غیر مستقیم بکار می­رود.

 2. در نقل قول غیر مستقیم واژه های “Yes” و “No” بکار نمی­رود.

  پرسش هایی برای بدست آوردن اطلاعات

                    پرسش غیر مستقیم                                             پرسش مستقیم

—————————————————                   —————————————————-

He asked, “where do you live in Iran?”        He asked where I lived in Iran.

I asked him, “how many days it will            I wanted to know how many
you stay in Tehran?”                                     days he would stay in Tehran.

هنگام نقل پرسش هایی برای بدست آوردن اطلاعات، در جمله های غیر مستقیم از ساختار زیر استفاده میکنیم.


                بقیه جمله               +        فعل      +         نهاد          +            کلمه سئوال

question word        +       subject     +      verb      +      remainder of sentence

How many days                 he                would stay             in Tehran

      Where                             I                     lived                       in Iran

  نقل کردن دستور و تقاضا

                    پرسش غیر مستقیم                                             پرسش مستقیم

——————————————-                         ———————————————

“Get out!” he said.                                            He told me to get out.

“Don’t cry” she said                                         She told me not to cry.

 1. برای نقل کردن دستورات، از ساختار زیر استفاده میشود.

مصدر           +       (to) not            +          مفعول غیر مستقیم         +            tell

She told                              me                                  not to                      cry

He told                               me                                      to                      get out

 • بجای tell می­توان از فعل های warn, command, order و direct برای مطرح کردن دستورات استفاده کرد. به این صورت که:

She warned me to…

He commanded me not to…

۳. برای بیان تقاضای خود نیز به همین روش عمل میکنید اما چون بیان کردن تقاضا امری مؤدبانه است بجای افعال بالا از ask استفاده میکنیم.

She asked me to help her.
He asked me to to come home.

  نقل کردن جمله های تعجبی

        جمله های تعجبی غیر مستقیم                                  جمله های تعجبی مستقیم

—————————————————                   —————————————————-

What a hot coffee!” he said.                          He said it was a hot coffee.

Oh! today feels terrible!” he said                   He said that today felt terrible.

 1. جملات تعجبی در نقل قول غیر مستقیم به صورت خبری ظاهر می­شوند.

“What a nice hat!” he said.

He said I had a nice hat.

دیدگاه ارزشمند خود را ثبت نمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا ثبت نام کن!

برای مشاهده دوره های آموزشی کلوپ نخبگان کلیک کنید
 • کارشناسی ارشد فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دانشجوی دکترای فیزیک ذرات از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1399 تا 1403 و رتبه 100 آزمون دکترای فیزیک
 • دبیر رسمی اموزش پرورش با ۱۵سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و هیئت امنایی و غیر انتفاعی در کرمان و شهرستان ها
 • تدریس در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان شهرستانهای استان کرمان